Táto internetová stránka používa súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto internetovej stránky alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím", súhlasíte s použitím súborov cookies. Viac informácií

Slovník

Akcia

je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

Akcionár

je spoločník (podielnik) akciovej spoločnosti. Veľkosť jeho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy. Akcionár môže akcie získať nákupom na kapitálových trhoch, najmä burze cenných papierov alebo nakúpiť iným spôsobom, ktorý sa líši podľa legislatívy príslušných štátov.

Akcionár má základné tri práva:

 • Právo podielu na zisku (dividenda)
 • Právo na riadení akciovej spoločnosti
 • Právo na likvidačnom zostatku akciovej spoločnosti

Aktíva

sú rôzna forma majetku (dlhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nehnuteľnosti, …).

Akvizícia

predstavuje priateľské či nepriateľské prevzatie spoločnosti alebo jej časti.

Alfa

meria historickú nadvýkonnosť fondu (pridanú hodnotu) nad benchmark. Vyššia alfa znamená vyššiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom k benchmarku.

BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave.

Benchmark

je ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je obvykle niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia.Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

Beta

je ukazovateľ citlivosť fondu vzhľadom na výkonnosť benchmarku. Pohyb benchmarku smerom nahor alebo nadol vyvolá “beta násobok“ pohybu fondu rovnakým smerom (v prípade že ukazovateľ “beta“ je kladný).

BIC

Medzinárodný bankový identifikačný kód (Bank Identification Code) má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia.

Blue chip

je trh v ktorom cena akcií a iných investičných nástrojov stúpa. Je to označenie cenového trendu ktorého opakom je medvedí trh.

Burza

organizuje trh s investičnými nástrojmi pre osoby ktoré sú oprávnené uzatvárať burzové obchody. Ide o dôležitú súčasť kapitálové trhu, v ktorej sa stretávajú dve základné skupiny – emitenti a investori.

Cash-flow

je peňažný tok za určité obdobie je získaní rozdielom medzi príjmami a výdajmi peňažných prostriedkov.

CEE

Stredná a východná Európa (anglicky: Central and Eastern Europe)

Cenný papier

je listina, ktorá stelesňuje právo toho, kto listinu vlastný (oprávnený majiteľ). Medzi cenné papiere patria: akcie, podielové listy, dlhopisy, zmenky a pod.

ČNB

Česká národná banka

Depozitár

je banka, ktorá vedie účty fondu a správcu a dozerá na to či správca (správcovská spoločnosť) s peniazmi podielnikov nakladá v súlade s príslušnými zákonmi a štatútom fondu. Depozitár musí skontrolovať každú transakciu, pretože správca jemu zadáva pokyny na transakcie na účte podielového fondu.

Diverzifikácia

je rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo iných aktív. Je to nástroj, ktorý pomáha znižovať mieru rizika portfólia. Nie je však možné “odstrániť“ všetky druhy rizík spojených s investovaním, ale niektoré riziká je možné práve diverzifikáciou významne znížiť.

Dividenda

je podiel zo zisku, ktorý akciová spoločnosť vypláca akcionárom. O výške dividendy a jej vyplatení rozhoduje valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti.

Dividendový výnos

Výnos z akcie, ktorý akcionár dostane vo forme dividend; vyjadruje sa v percentách ako ročná dividenda k súčasnej cene akcie.

Dlhopis

je cenný papier, s ktorým je spojené právo jeho majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov – úrokov) k určitému dátumu. Kúpou dlhopisu požičiava majiteľ dlhopisu (investor) emitentovi peňažné prostriedky.

Dow Jones Industrial Average (DJIA)

je pravdepodobne najznámejší a najsledovanejší akciový burzový index na svete. V indexe je 30 najvýznamnejších spoločností z jednotlivých sektorov americkej ekonomiky. DJIA je cenovo vážený index.

Durácia

je priemerná doba splatnosti zvyčajne portfólia fondu investujúceho do dlhopisov. Je to ukazovateľ, ktorý meria citlivosť ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Čím je durácia vyššia, tým je táto citlivosť vyššia a naopak. Napríklad, ak dôjde k zníženiu úrokových sadzieb na trhu o 1%, cena predtým nakúpeného dlhopisu s duráciou 3 sa zvýši približne o 3%, zatiaľ čo cena dlhopisu s duráciou 5 sa zvýši približne o 5%. Durácia závisí najmä od doby splatnosti dlhopisu, ale napríklad aj od frekvencie vyplácania úrokov atď. Durácia fondov peňažného trhu je zvyčajne nižšia ako 1. Durácia dlhopisových fondov je zvyčajne vyššia ako 1.

EBITA

Je ( po anglicky Earnings before Interest, Taxes and amortization Charges) zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi dlhodobého nehmotného majetku. EBITA je ukazovateľ, ktorý označuje EBIT zvýšený o odpisy dlhodobého nehmotného majetku.

ECB

Európska centrálna banka (anglicky: European Central Bank)
Ekonomický cyklus

Emitent

je subjekt (štát, mesto, právnická osoba), ktorý vydáva cenné papiere (dlhopisy, akcie, …) s cieľom získať finančné zdroje na svoj ďalší rozvoj.

Fed

Americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)

Finančný Derivát

sú finančné nástroje, ktoré vznikajú odvodením od produktov obchodovaných na tzv. spotovom trhu. Finančné deriváty sa používajú na označenie swapov, opcií, termínových kontraktov a cenných papierov obsahujúcich tieto nástroje. Finančné deriváty sa môžu viazať na úrokovú sadzbu,menu, komoditu, akciu alebo na ďalšie cenné papiere.

Garančný fond investícií

je právnická osoba zriadená zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch). Garančný fond investícií začal vykonávať svoju činnosť v novembri 2002. Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby.

Garančný fond investícií svojím pôsobením vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR.

Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona o cenných papieroch.

Organizačnú štruktúru Garančného fondu investícií tvoria tri orgány.

Najvyšším orgánom je Rada Garančného fondu investícií, kontrolným orgánom je
Dozorná rada Garančného fondu investícií, ktorá dohliada na hospodárenie a činnosť Garančného fondu investícií.

Výkonným orgánom Garančného fondu investícií je Prezídium.

Hedge fund

hedge znamená zaistiť a “hedgingom” rozumieme zaistenie príslušných investičných nástrojov proti výrazným výkyvom trhu. Najčastejšie sa pri hedgingu používajú derivátové nástroje (opcie, futures) najmä v spojení s krytím úrokových, kurzových a menových rizík.

High – Yield Bond

je dlhopis s vysokým výnosom, ktorý má v dobe nákupu zvyčajne nižší ako investičný ratingový stupeň, ide teda o rizikový dlhopis.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ; má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách Únie.

IMF

Medzinárodný menový fond (po anglicky: International monetary fund)

Index

prináša základné informácie o stave a vývoji sledovaných inštrumentov na vybranom trhu. Ich výhodou je že sa vďaka nim ľahko sleduje a porovnáva vývoj na jednotlivých trhoch.

Investičný horizont

je minimálna odporúčaná doba pre daný typ investície v rokoch.

IPO

je proces, kedy spoločnosť prvýkrát verejne ponúka svoje akcie na kapitálovom trhu.

ISIN

ISIN (po anglicky: International Securities Identification Number) je medzinárodné identifikačné číslo cenného papieru. Ide o dvanásťmiestny alfanumerický kód.

Istina

predstavuje pomernú časť dlhu bez úrokov. Zvyčajne je rozdelená rovnomerne na každé obdobie úverového vzťahu.

Jednoduchý úrok

je úrok počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádzajúcich získaných úrokov.

BH = SH * (i * n)BH – budúca hodnota

SH – súčasná hodnota
i – úroková sadzba

n – doba (v rokoch)

Kolaterál

inak povedané zábezpeka – je niečo hodnotné, čo môže veriteľ dlžníkovi vziať, ak nesplatí pôžičku podľa dohodnutých podmienok. Bežným príkladom je hypotéka. Pri hypotéke od vás banka spravidla požaduje, aby ste ako kolaterál zastavili svoj dom či byt. To znamená, že pri nedodržaní podmienok splácania hypotéky má banka právo stať sa vlastníkom vašej nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť môže predať a získať tak späť peniaze, ktoré vám požičala. Kolaterál je pre veriteľa zárukou vrátenia pôžičky i v prípade, že ju dlžník nesplatí podľa dohody.

Konečný užívateľ výhod

Fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva alebo fyzická osoba, ktorá:

a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba - podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,

b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán klienta, ktorým je právnická osoba - podnikateľ,

c) iným spôsobom ako je uvedené v prvom a druhom bode ovláda klient, ktorým je právnická osoba - podnikateľ,

d) je zakladateľom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu klienta, ktorým je združenie majetku alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány,

e) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov, alebo

f) patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku.

Kupón

je úrok vyplácaný emitentom dlhopisu.

Kurz fondu

vyjadruje čistú hodnotu majetku fondu pripadajúcu na jeden podiel už po odpočítaní manažérskeho poplatku.

Likvidita

je ekonomický, presnejšie finančný termín, znamenajúci vlastnosť aktíva, vďaka ktorej je možné dané aktívum rýchlo predať bez významných pohybov jeho ceny a bez straty jeho hodnoty. Z tejto definície prirodzene vyplýva, že medzi najlikvidnejšie aktíva patria hotovostné či bezhotovostné peniaze. Práve preto sa peniaze používajú ako univerzálne platidlo, schopné prakticky okamžite uspokojiť potreby nákupu, predaja, splatenia dlhu či pôžičky. Napriek tomu môžu v prípade určitých extrémnych udalostí trpieť aj peňažné prostriedky nedostatkom likvidity.

Lot

Minimálne obchodovateľné množstvo cenných papierov v rámci obchodovania na danom trhu.

Market perform

je investičné odporučenie – výnosnosť akcie by sa mala pohybovať približne na úrovni trhu (indexu).

Medvedí trh

jedná sa o trh v ktorom cena investičných nástrojov klesá. Označuje tak klesajúci cenový trend na trhu alebo indexu. Opakom je býčí trh.

Menové riziko

je riziko zmeny kurzu fondu v dôsledku pohybu kurzu napríklad eura k inej mene. Ak je fond denominovaný napr. v USD, tak oslabenie USD voči EUR má na výkonnosť fondu prepočítanú do EUR negatívny vplyv, pretože hodnota majetku v USD je po prepočítaní do EUR nižšia.

Mutual Fund

ide o investičný fond.

NBS

Národná banka Slovenska.

Neprofesionálny klient

Neprofesionálni klienti sú všetci klienti a potenciálni klienti, ktorí nespadajú do zaradenia profesionálny klient a oprávnená protistrana. Neprofesionálny klient zväčša nemá dostatočné odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie rozhodnutí a na posúdenie rizík súvisiacich s rozhodnutiami o investíciách v rámci zákona o cenných papieroch.

OTC

OTC (po anglicky: Over the counter) je typ usporiadania trhu s finančnými nástrojmi. Účastníci obchodu a tomto trhu vyjednávajú podmienky priamo medzi sebou. Trh OTC sa tiež označuje ako mimoburzový.

Outperform

je investičné odporučenie – akcia by mala mať vyšší výnos ako sledovaný trh alebo index.

Oveweight

je investičné odporučenie – akcia by mala byť zastúpená v portfóliu vo väčšej miere ako je tomu na indexe alebo benchmarku.

p.a. (per annum)

znamená “ročne”. Napríklad výnos vo fonde alebo úroky v banke prepočítané na ročnú bázu.

P/B

je ukazovateľ, ktorý počíta pomer ceny (kurzu) akcie k účtovnej hodnote spoločnosti prepočítanej na akciu.

P/CF

je ukazovateľ, ktorý počíta pomer kapitalizačnej hodnoty firmy k jej toku peňazí (cash flow) za posledný fiškálny rok.

P/E

je ukazovateľ, ktorý počíta pomer ceny (kurzu) akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na jednu akciu.

Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je:

 • manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 • dieťa, zať, nevesta osoby vo významnej verejnej funkcii alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta vo významnej verejnej funkcii, alebo
 • rodič osoby vo významnej verejnej funkcii.
 • Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:
 • rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba vo významnej verejnej funkcii alebo podniká spolu s osobou vo významnej verejnej funkcii, alebo

klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby vo významnej verejnej funkcii.

Významnou verejnou funkciou je:

 1. hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 2. poslanec zákonodarného zboru,
 3. sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 4. člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 5. veľvyslanec, chargé d´affaires,
 6. vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 7. člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 8. osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.

Portfólio

je súbor cenných papierov alebo iných aktív vo fonde.

Predaj na krátko (Short sales)

je predaj cenného papiera skôr ako ho investor reálne vlastní. Investor si cenný papier požičia, pričom sa zaviaže, že ho neskôr vráti budúcim nákupom na trhu. Pokiaľ je cena pri prvotnom predaji vyššia ako cena pri neskoršom nákupe, investor zrealizuje zisk.

Predajný prospekt

je oficiálny dokument, ktorý bližšie upravuje podmienky vydávania a redemácie podielov fondu správcovskou spoločnosťou.

Priemerný rating portfólia fondu

je vážený priemer ratingov emitentov cenných papierov, ktoré sú v portfóliu fondu.

Prioritné akcie

sú akcie s ktorými je spojené prednostné právo týkajúce sa dividendy. Táto priorita býva kompenzovaná stratou hlasovacieho práva akcionára, ale to neplatí  v prípade ak nie je prioritná dividenda vyplatená.

Profesionálny klient

Profesionálnym klientom sa rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa podľa § 8a ods. 2 zákona o cenných papieroch považuje : 

 1. 1.obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prepravnej siete podľa osobitných predpisov, iných predpisov alebo usmernení v oblasti sieťových odvetví prijatých na základe týchto predpisov, pre akúkoľvek osobu konajúcu v ich mene ako poskytovateľ služieb na účely vykonávania ich úloh podľa uvedených predpisov alebo usmernení a pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo správcu mechanizmu na vyrovnávanie energetických odchýlok, potrubnej siete alebo systému na udržiavanie rovnováhy dodávok a použitia energie pri vykonávaní takýchto úloh, len ak pri vykonávaní uvedených činností vykonávajú aj investičné činnosti alebo poskytujú investičné služby súvisiace s komoditnými derivátmi s cieľom vykonávať uvedené činnosti a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 1. 2.veľká obchodná spoločnosť, pričom za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:
 • celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 EUR,
 • čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 EUR,
 • jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 EUR.
 1. 3.štátny orgán, obec, vyšší územný celok, štátny orgán alebo územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
 1. 4.právnická osoba neuvedená v bodoch 1. až 3., ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,
 1. 5.osoba, s ktorou môže Private Consulting Investments na základe jej žiadosti zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spĺňa aspoň dve z podmienok:
 • klient za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonal na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok; pričom významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 EUR a príslušným trhom sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo neorganizovaný trh, na ktorý sú prijaté na obchodovanie finančné nástroje vo vzťahu ku ktorým sú poskytované alebo sa majú poskytovať investičné služby pre klienta;
 • veľkosť portfólia klienta zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 EUR,
 • klient najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonával v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu,

a zároveň ak :

a) Private Consulting Investments posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,
b) táto osoba písomne vyhlásila Private Consulting Investments, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,
c) Private Consulting Investments poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu
d) táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).

Zatiaľ sa tu nenachádzajú žiadne slovíčka.

R-Squared

porovnáva správanie sa fondu vzhľadom k benchmarku. Vyjadruje aká miera variability výkonnosti fondu je vysvetlená variabilitou výkonnosti benchmarku. Vypočíta sa ako druhá mocnina korelačného koeficientu fondu a benchmarku. Ak je R2 rovné 0,75, potom je možné 75% variability výkonnosti fondu vysvetliť správaním sa benchmarku. Čím je R2 vyššie, tým majú ukazovatele alfa a beta vyššiu vypovedaciu hodnotu.

Rally

označuje silný rast ceny aktíva, alebo celého trhu.

Redemácia

je spätný predaj (vyplatenie) podielových listov, ktoré podielnik vrátil správcovskej spoločnosti za aktuálnu cenu.

Riziko

vyjadruje určitý stupeň neistoty pre investora, že nedosiahne očakávaný výnos, prípadne, že nedostane späť celý svoj pôvodný vklad. Riziko (volatilita) je prirodzená vlastnosť finančných trhov a je možné ho o určitú mieru znížiť, nie však odstrániť úplne. Odmenou za podstúpené riziko je obvykle vyšší potenciál výnosu danej investície v podielovom fonde.

Sharpe ratio

meria “prémiu“ za riziko. Vypočíta sa ako podiel výkonnosti fondu očistenej o bezrizikovú úrokovú sadzbu a volatility fondu. Vyššia hodnota znamená lepšiu relatívnu výkonnosť fondu vzhľadom na jeho riziko.

Split

proces rozdelenia akcií. Pri tomto procese vzniká z pôvodného počtu akcii násobne vyšší počet akcii, medzi ktoré sa rozdelí celková pôvodná menovitá hodnota.

Správcovská spoločnosť

je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy za účelom ich investovania do majetku vymedzeného Zákonom o kolektívnom investovaní. Z takto zhromaždeného majetku vytvára a spravuje podielové fondy.

Správcovský poplatok

je poplatok, ktorý si každá správcovská spoločnosť priebežne účtuje za správu podielových fondov.

Spread

je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou finančného nástroja.

Štandardná odchýlka

je štatistický ukazovateľ, ktorý meria mieru kolísania mesačných výkonností kurzu fondu s určitou mierou pravdepodobnosti (66,67%). Čím väčšie sú zmeny kurzu fondu, tým je vyššie jeho riziko (volatilita) pre investora.

Trhová kapitalizácia

Ukazovateľ veľkosti spoločnosti; súčin trhovej ceny a celkového počtu akcií.

Trvalý platobný príkaz

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumu, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

Underperfom

je investičné odporučenie – výkonnosť akcie by mala byť nižšia ako indexu alebo benchmarku.

Úverová kvalita

je indikátor dôveryhodnosti určitých emisií dlhopisov. Tieto hodnotenia sa často interpretujú ako indikátor pravdepodobnosti nezaplatenia časti záväzku spoločnosti, ktorá dlhopis emitovala. Ak má napríklad štát rating AAA to znamená, že je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že ak mu požičiame peniaze, tak nám ich dokáže vrátiť.

Volatilita

predstavuje kolísanie ceny finančného inštrumentu. Ak je volatilita vyššia je aj väčšie cenové rozpätie. Vyššia volatilita vo všeobecnosti znamená vyššie investičné riziko pre investora.

Vstupný poplatok

je poplatok, ktorý si správcovská spoločnosť môže jednorazovo účtovať pri vydávaní podielových listov.

Výkonnostná odmena

je poplatok nad rámec manažérskeho poplatku ako odmena pre portfólio manažéra za nadpriemernú výkonnosť fondu. Kritériá pre účtovanie výkonnostnej odmeny sú: výkonnosť fondu musí byť kladná a súčasne je väčšia než akú dosiahol benchmark alebo výkonnostný limit a súčasne hodnota vlastného kapitálu je vyššia než tzv. High Water Mark (t.j. dovtedy najvyššia dosiahnutá hodnota, za ktorú sa počítala výkonnostná odmena).

Výnos do splatnosti (YMT)

predstavuje očakávaný hrubý výnos dlhopisu alebo portfólia fondu za predpokladu, že bude držaný až do splatnosti a kupóny budú reinvestované, pri nezmenenej úrokovej miere.

Warranty

Cenné papiere ktoré dávajú právo k získaniu podkladového aktíva. Majiteľ warrantu má právo kúpiť alebo predať určitý objem podkladového aktíva k stanovenému termínu a za vopred stanovenú cenu.

Zatiaľ sa tu nenachádzajú žiadne slovíčka.

YTD (Year to date)

znamená “od začiatku roka do dnešného dátumu”.

Zero bond

je dlhopis bez kupónu. Emituje sa s diskontom voči nominálnej hodnote a celkový výnos je vyplácaný až v dobe platnosti.

Investovanie do cenných papierov - akcií, dlhopisov alebo podielových fondov je spojené s rizikom. Hodnota investícií do cenných papierov môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od situácie na finančných trhoch a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.