Táto internetová stránka používa súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto internetovej stránky alebo kliknutím na tlačidlo "Súhlasím", súhlasíte s použitím súborov cookies. Viac informácií

Služby
pre klientov

Riadené portfóliá

Aktívne riadené portfóliá sú finančnou službou určenou pre klientov, ktorí uprednostňujú aby ich prostriedky spravovali odborníci. Investičné portfóliá sú zložené z rôznych finančných nástrojov, ktoré budú zohľadňovať investičný profil a rizikovú averziu klienta.

grafika

Equity US

Základná charakteristika portfólia

Aktívne riadené portfólio Equity US umožňuje klientom investovať do TOP akciových titulov obchodovaných na americkej burze cenných papierov.

Cieľ a stratégia portfólia

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“). Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio investuje do vybraného a

obmedzeného počtu akcií firiem, selektovaných na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému pred-výberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou. Portfólio je zložené výlučne z akcií kótovaných na amerických burzách NYSE a NASDAQ. Zdroj hodnoty portfólia tvoria: kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov.

Aristocrat Dividend

Základná charakteristika portfólia

Portfólio sa zameriava na investície do tzv. dividendových „value“ firiem, ktoré pôsobia v Eurozóne. Portfólio by malo zabezpečiť primeranú diverzifikáciu investícií a majetku klienta.

Cieľ a stratégia portfólia

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie Benchmarku, tj. vytváranie nadhodnoty (tzv. kladná „Alpha“). Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu akcií firiem, selektovaných na základe fundamentálnej a technickej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému predvýberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú analyzované z pohľadu ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP Eurozóny.

V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou a zároveň, ktoré majú potenciál prinášať nadštandardný dividendový výnos, pričom sú schopné dosahovať nadštandardné kľúčové finančné pomerové ukazovatele, ako aj nadštandardné nefinančné ukazovatele, najmä čo sa týka tzv. ESG krítérií (Environmental, Social, and Governance kritériá predstavujú súbor štandardov implementovaných v riadení a prevádzke spoločností, ktoré poukazujú na schopnosť firiem správať sa zodpovedne v kľúčových otázkach trvalo udržateľného rozvoja, sociálnej spravodlivosti a efektívneho, transparentného a zodpovedného riadenia firiem.

Safe Harbor

Základná charakteristika portfólia

Portfólio investuje výlučne do dlhopisov s dlhodobou maturitou, ktoré boli emitované vládou USA. Portfólio je zložené výlučne z aktív, ktorých celková trhová kapitalizácia je nad 500 mil. EUR a ktoré sú obchodované výlučne na trhoch s efektívnou likviditou. Zdroje hodnoty portfólia tvoria: kupónový výnos, výnos z pohybu cien dlhopisov a výnos z pohybu menového páru EUR/USD.

Cieľ a stratégia portfólia

Stratégia portfólia je zameraná na dosahovanie výnosu z pohybu cien vládnych dlhopisov, vydaných vládou USA s maturitou od 20 do 50 rokov, ktorých kreditná kvalita je vždy v investičnom stupni. Cena uvedených dlhopisov poklesla k 1.11.2023 až o cca 50% z dôvodu najvyššej inflácie v USA za posledných 40 rokov. Úrokové sadzby v USA sa dostali na úrovne, ktoré majú za následok výrazný diskont pre historické, nízko úročené dlhodobé vládne dlhopisy USA. Inflácia v USA sa však postupne dostáva k cieľu FED-u, čo implikuje možnosť výrazného rastu ich cien.

Defense

Základná charakteristika portfólia

Aktívne riadené dynamické portfólio Defense umožňuje klientom investovať do vybraných aktív zo sektora obranného a vojenského priemyslu.

Cieľ a stratégia portfólia

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“). Portfólio umožňuje klientom participovať na zmene hodnoty globálne pôsobiacich spoločností z obranného a vojenského sektora a to bezpečnou a efektívnou formou prostredníctvom služby riadeného portfólia.

Všetky firmy zaradené do portfólia budú výlučne verejne obchodované spoločnosti zo západných krajín, resp. z krajín, ktoré sú v aliancii s USA.

Chip AI

Základná charakteristika portfólia

Aktívne riadené dynamické portfólio Chip AI umožňuje klientom investovať do vybraných aktív zo sektora návrhu, výroby a predaja polovodičov. Sektor je všeobecne považovaný za mimoriadne perspektívny vzhľadom na širokospektrálne využitie čipov v digitálnej ekonomike budúcnosti, ktorá bude postavená na technológiách náročných na výpočtový výkon z dôvodu masívneho nasadenia Artificial intelligence (“AI”).

Cieľ a stratégia portfólia

Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií. Uvedený koncept sa snaží o realizáciu tzv. produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko portfólia pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio Chip AI investuje do akcií firiem z polovodičového sektora a to bezpečnou a efektívnou formou prostredníctvom služby riadeného portfólia. Všetky akcie zaradené do portfólia tvoria výlučne verejne obchodované spoločnosti obchodované na likvidných medzinárodných kapitálových trhoch. Zdroje hodnoty portfólia tvoria: kapitálový výnos, dividendový výnos a výnos z pohybu menových párov.

grafika

Začínám investovať

Investovanie na finančných trhoch je komplexnou činnosťou. Čím zložitejšiu stratégiu si zvolíte, tým viacej času je nutné sa venovať svojmu portfóliu.

Všetci investori ale nemajú čas a prostriedky na vytváranie vlastných sofistikovaných portfólií, ktoré v konečnom dôsledku nemusia priniesť očakávaný výnos. Práve z tohto dôvodu je dôležité vybrať si správneho partnera a tiež aj správny finančný inštrument.

Pre začínajúcich investorov je vhodné zamerať sa na konzervatívnejšie formy investovania, napríklad do dlhových cenných papierov, riadených portfólií alebo podielových fondov.

Nemusíte sa starať o dennodenný vývoj na finančnom trhu a tráviť čas obchodovaním akcií alebo finančných derivátov. Naši odborníci budú investovať za Vás.

mám záujem

📖 Slovník finančných pojmov

Investovanie pre pokročilých

V spoločnosti Omnium Capital, o.c.p., a.s. ponúkame investorom široké portfólio finančných nástrojov s rôznym rizikovým profilom. Umožníme Vám obchodovať nielen dlhové cenné papiere, ale aj akciové tituly a vytvárať portfóliá podľa Vašich predstáv.

Obchodníci a investori musia čeliť na dnešnom finančnom trhu viacerým výzvam, ktoré im naša spoločnosť pomôže prekonať, predovšetkým pomocou nízkych poplatkov a komplexných služieb, ktoré im dajú potrebnú výhodu k dosiahnutiu výnosu.

mám záujem

Investovanie pre profesionálov

Omnium Capital, o.c.p., a.s. je spoľahlivý a zodpovedný partner pre investorov, ktorí majú rozdielne potreby, zameranie a ciele. Naša spoločnosť preto ponúka široké spektrum služieb pre klientov.

Pre akciových obchodníkov ponúkame trading na viacerých akciových burzách, ktoré umožnia vytvoriť diverzifikované portfólia podľa Vašich požiadaviek.

Omnium Capital, o.c.p., a.s. ponúka klientom aj možnosť investovať aj do alternatívnych fondov, ktoré sú obľúbené nielen v zahraničí.

mám záujem